Beboerne sagde ja

Helhedsplanen blev godkendt på beboermøder og repræsentantskabsmøde

En helt afgørende milepæl i arbejdet med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj blev nået med beslutningerne på beboermøderne d. 15. og 16. december 2010. Her blev hovedlinierne i Helhedsplanen og ansøgningen om huslejestøtte til de to afdelinger godkendt med klart flertal på begge møder. Forud for disse beboermøde-beslutninger lå en række ganske vanskelige forhandlinger.

Forslag til aktivitetshus/sundhedshus på Toveshøj. Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

Helhedsplanens tilblivelse

I december 2007 godkendte byrådet og repræsentantskabet Helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj-området.

Boligforeningen havde lagt op til, at der skulle gennemføres en plusplan for området med nybyggeri af boliger, letbane, bygade, byggeri på det tidligere motorvejsareal, erhverv, butikker, uddannelsesinstitutioner m.v. Tanken var at skabe en levende bydel, der hænger sammen med resten af byen. Det er lykkedes at fastholde denne tanke som det bærende element i planen.

Der blev lagt op til store økonomiske investeringer og aftalt en ramme med samlet indskud fra både kommune og boligforening på 2 x 62,5 millioner kr. Repræsentantskabet forudsatte, at boligforeningens medfinansiering kun kan ske ved kapitalisering af grundværdier i planområdet. Det blev aftalt, at planen ikke må føre til huslejestigninger for boligforeningens øvrige afdelinger.

”Der er planer om at opføre et stort fælleshus i Gellerupparken ved Verdenspladsen. I Fælleshuset vil der blandt andet kunne holdes fester med op til 300 gæster”. Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

For Gellerup og Toveshøj indebærer huslejegarantien, at de to afdelinger må leve med de almindelige huslejestigninger, der skyldes lønprisudviklingen samt evt. udgifter som følge af egne beslutninger. Der var aftalt en ramme på 2 x 2,5 millioner kr til gennemførelse af arkitektopdrag og udarbejdelse af bydelsplanen.
I 2009 aftaltes en yderligere ramme, der består af udlæg fra de to afdelinger.

Regeringen har bebudet et lovforslag om salg af jord og salg af boliger. Når vilkårene for salg er fastlagt i den nye lov, vil det fortsat være sådan, at repræsentantskabet skal godkende vilkårene for et eventuelt frasalg af en blok i Gellerup til udstykning i ejerlejligheder. Lovforslaget skal endvidere gøre det muligt at anvende pengene fra salg af Gellerups og Toveshøjs frie jord til Helhedsplanen.

Juni-aftalen

I juni 2009 blev 2007-aftalen konkretiseret i det, der siden er kaldt „Juni-aftalen“. Den er udtryk for et kompromis – dels mellem byrådets partier, dels mellem byrådet og boligforeningen. Den kom til verden gennem ganske vanskelige forhandlinger, især fordi et stort flertal i byrådet ønskede omfattende nedrivninger, V og K ville endda nedrive et meget betydeligt antal blokke i Gellerup.

Afdelingsbestyrelsen i Gellerup meldte klart ud, at man ikke ville rive ned bare for at rive ned, men kun hvis det kunne være nødvendigt for at skabe plads til bygadeprojektet. Der blev forhandlet et kompromis, der bl.a. indeholdt forslag om nedrivning af tre blokke. På baggrund af Juniaftalen blev Helhedsplanen sendt i offentlig høring i foråret 2010.

Visualisering: Gellerupparken set fra City Vest

Visualisering: Gellerupparken set fra City Vest

Tryghedsgaranti

I forbindelse med nedrivning eller omdannelse af blokke har boligforeningen aftalt en tryghedsgaranti med kommunen, så ingen tvinges til at fraflytte deres afdeling men tværtimod kan være sikre på at få tilbudt en tilsvarende lejlighed indenfor området. Vi vil og kan
sikre, at denne garanti overholdes. Beboerne i de berørte blokke har endvidere krav på et års varsel, inden de skal flytte.

Resultater af høringen

Det var markant under høringen, at der var mange, der ligesom afdelingsbestyrelsen i Gellerup ønsker mulighed for at bygge en moské i området. Desuden var der en omfattende underskriftsindsamling imod unødvendige nedrivninger, og det førte i september til vedtagelse af en beboermødeudtalelse om spørgsmålet.

En analyse af mulighederne for at bygge en moské viste, at når kommuneplanen ændres som følge af helhedsplanen, således at der kan bygges andet end boliger i Gellerup, vil byrådet også kunne godkende en lokalplan for en moské et sted langs den kommende bygade – ligesom byrådet har godkendt en sådan lokalplan i erhvervsområdet ved Sintrupvej.

Såfremt de foreninger, der arbejder for at bygge en moské, kan rejse pengene, kan de altså med det ny plangrundlag få deres ønske opfyldt.

Mulig moske-placering. Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

November-aftalen

På baggrund af høringen udarbejdede boligforeningen og de to afdelingsbestyrelser i efteråret 2010 et forslag om en dispositionsplan, som vi håbede, at byrådet ville acceptere. I dette forslag indgik de to afdelingers ønske om beboerhuse og sundhedshus på Toveshøj. Der var også forslag om ældreboliger på Toveshøj og et ungdomskvarter omkring Hejredalskollegiet samt uddannelses-institution og højskole.

Endelig ønskede boligforeningen, at der skal udarbejdes en lokalplan – bl.a. med et højhus – for det område, som foreningen ejer ved krydset Rahsvej/Ringgaden.

En sådan lokalplan er nødvendig for, at dette stykke jord kan udvikles og sælges for en pæn sum, som kan komme boligforeningens afdelinger til gode. Det var endvidere et krav fra boligforeningen, at det huslejetab som er opstået i Gellerup og på Toveshøj siden indførelsen af den kombinerede udlejning skal dækkes, således at denne udgift ikke væltes over på boligforeningens
beboere. De to afdelinger har indtil videre lagt disse penge ud. Den kombinerede udlejning i de to afdelinger blev indført af byrådet uden ønske herom fra boligforeningen.

Ombygning til ungdomsboliger (blå), ombygning til ældreboliger (grøn), nedrivning (rød) og salg til ejerboliger (gul). Fra Skræppebladets ekstra-nr. december 2010

Kompromis med 1000 arbejdspladser

Fredag d. 19. november foregik de afgørende forhandlinger om dispotionsplanen på rådhuset. Der var fra mødets start betydelig afstand. Længe lignede det nærmest et sammenbrud, fordi der efter vores opfattelse ikke var tilstrækkelig begrundelse for de nedrivninger, som V og K foreslog.

Men et kompromis blev nået, da partierne i byrådet enedes om, at der skal oprettes mindst 1.000 nye arbejdspladser i
området, herunder ihvertfald 500 kommunale. Men en del af disse 1.000 arbejdspladser bliver forhåbentlig i form af en uddannelses-institution. Dette byggeri svarer til to blokke og en tredie blok ligger på tværs af bygaden og skal derfor også nedrives.

Kommunen skal inden fire år melde, at de 1.000 arbejdspladser kan skaffes – ellers falder de to blokke tilbage til afdelingen og bliver ikke nedrevet. Vi ville ikke risikere en situation med en byggetomt uden byggeri. Og kommunen skal betale det ekstra lejetab, der vil opstå i den ene af blokkene. Endelig blev det aftalt, at et muligt salg til ejerligheder ikke skal ske på Gudrunsvej men i en mindre blok. Vores ønsker om lokalplan for foreningsjorden, beboerhuse, sundhedshus, ungdomskvarter m.v. kom med i planen.

Det var indholdet i denne aftale, der blev godkendt på beboermøderne i december efter en omfattende orientering, der bl.a. indbefattede et ekstranummer af Skræppebladet.

Forårets arbejde

På basis af de to beboermødebeslutninger har boligforeningen indsendt ansøgning om huslejestøtte for de to afdelinger til Landsbyggefonden. Repræsentantskabet drøftede på et møde d. 25. februar Helhedsplanen.

Følgende blev vedtaget: “Repræsentantskabet godkender, at administrationen kan igangsætte projektudvikling og projektering med det
formål at kunne lave skema A i relation til helhedsplanen fo r Gellerup og Toveshøj.”

Beboermøder i maj

I skrivende stund er administrationen og de to afdelingsbestyrelser ifærd med udarbejde det detaljerede skema A for projektet, der skal danne grundlag for ansøgning om renoveringsstøtte i Landsbyggefonden. En sådan ansøgning skal godkendes på beboermøde i de to afdelinger, og der er indkaldt til beboermøde på Toveshøj d. 30. maj i Beboerhuset Laden og i Gellerup d. 31. maj i Globus1.


Sommerferie

Mens redaktion og mange beboere holder ferie kan du på Skræppebladets blog hver uge få en lille artikel som ovenstående fra Brabrand Boligforenings beretning suppleret med Skræppebladets fotos.

Artiklerne er skrevet af bl.a. foreningens bestyrelsesmedlemmer og handler om livet, ideerne og tankerne for beboere i Brabrand Boligforening.

Du kan allerede nu læse alle historierne ved at downloade beretningen i pdf-format.

God læselyst og god sommer.

Læs mere:

Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
Årsberetning i pdf

Skræppebladets indlæg om Brabrand Boligforening

Hyggelæsning:
Skræppebladets klummer
Skræppebladets Børnekryds
Års-quiz
Jubilæums-quiz

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data