Bolig­foreningens årsregnskab 2008 godkendt med forbehold af repræsentant­skabet

Hvilke konsekvenser får det for årsregnskab 2009?

En betydelig del af arbejdet i en boligorganisation består i at forvalte de enkelte lejemål i overensstemmelse med et kompliceret lovkompleks. Samtidig skal demokratiske beslutninger i såvel boligafdelinger som de beboervalgte bestyrelser træffes, formidles og effektueres.
Beboerdemokratiet er styret af mange regler, der tager udgangspunkt i en række love, bekendtgørelser og vejledninger.
Repræsentantskab/generalforsamling er boligorganisationens øverste myndighed. Det er dette organ, der varetager de overordnede anliggender som f.eks.godkendelse af hele boligforeningens årsregnskab.

Det er ikke nogen let opgave, men lige såvel som zebraen ikke kan slippe for sine striber, så kan en almen boligforenings øverste myndighed heller ikke slippe for den besværlige beboerdemokratiske proces, så længe lovgivningen er der.

Hvorfor blev Brabrand Boligforenings samlede regnskab for 2008 godkendt med forbehold og hvad er der siden sket?

Det har Skræppebladet sat sig for, at kikke nærmere på. Det ser ud til at være en kompliceret sag, og for at få et overblik, vil vi begynde det sted, hvor problemerne er opstået, nemlig i de afdelinger, der ikke har kunne godkende deres årsregnskaber for 2008.

Det starter med afvisning af regnskabet på beboermøder i afd. VI og V

Afdeling VI og V holdt deres ordinære beboermøder i april 2009, hvor budget og regnskabsaflæggelse var faste punkter på dagsorden.
I varmeregnskabet for perioden 1/7-30/6 2006/07 er der ifølge administrationen anvendt en for lav afregningspris over for beboerne i afd. IV, V og VI.
”Der er derfor en udækket varmeregning på kr. 348.000. Da man ikke kan regulere dette over det næste års varmeregnskab, så er beløbet udgiftsført på konto 119 i 2008.
Der er således ikke et reelt overforbrug på konto 119, som afdelingsbestyrelsen har ansvaret for”. Sådan udtaler Edvin Juhl i referatet fra afd. VI.
På baggrund af dette indstillede afdelingsbestyrelsen derfor til afdelingsmødet, at man forkastede det udsendte regnskab.

På afd. V´s forårsmøde var der stor diskussion og forvirring omkring den samme fejl i varmeregnskabet.. Her var der et beløb på kr. 325.000, som ikke var blevet opkrævet i varme for 2006/07, så man valgte også dér at nedstemme regnskabet.
På efterårsmødet oplyste Henning Thomsen, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne godkende de 325.000 på konto 119. Der blev oplyst, at foreningsbestyrelsen forventede at boligforeningen centralt ville dække denne udgift, og derfor er der i 2009 budgetteret med en indtægt fra boligforeningen svarende til den påførte udgift i 2008-regnskab. Dermed var sagen på sin vis lukket, og regnskab 2008 blev herefter godkendt.

Godkendelse af det samlede regnskab, men med forbehold på Repræsentantskabsmødet i maj 2009

I henhold til driftsbekendtgørelse for almene boliger, skal en boligorganisation til den tilsynsførende kommunalbestyrelse indsende årsregnskabet med tilhørende bilag, årsberetning og revisionsprotokollat senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, til kritisk gennemsyn.
Det er baggrunden for, at regnskabet skal gennemgås og godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde i maj måned.

Ifølge referat har der været en lang debat, om hvorvidt man kunne godkende det samlede regnskab for boligforeningen.

”Det er en utraditionel ting, men han må erkende, at der ikke tidligere har været grund til at kommentere regnskabet. Vi har nu en utraditionel situation i afd. IV, V og VI. I alle 3 afdelinger er der problemer med varmeregnskaber. Disse forhold har fået afd. V og VI til at forkaste deres regnskaber. Har [læses: der er] udfoldet bestræbelser på at skade foreningen mindst muligt, men med et signal om, at det aflagte regnskab ikke er tilfredsstillende”. Sådan udtalte Vagn Eriksen og fremlagde på mødet et ændringsforslag således:

”Repræsentantskabet kan godkende det aflagte regnskab under forudsætning af:

at revisor udarbejder en rapport, som detaljeret beskriver revisors hjælp og involvering i bogføringsjusteringer, begrundelser herfor og øvrige bemærkninger

at rapporten dokumenterer lovhjemmel for, at beboernes manglende indbetalinger af varmeudgifter fra tidligere år kan dækkes ved udgiftsføring på driftskonto i afdelingerne eller foreningen

og derudover blev der stillet 5 andre betingelser til foreningen, der dokumenterer lovhjemmel, gennemgang på foreningsrådsmøde, en bedre orientering fremover samt adgang til information fra revision til ledelse.

Repræsentantskabet valgte at godkende regnskabet, med det forbehold at bestyrelsen tiltræder
at man iværksætte de elementer, som fremgår at det fremsatte ændringsforslag
foranlediger regnskabet fremsendt til Tilsynet inden den 1/7-2009, med bemærkning om at afd. V og VI ikke har godkendt deres regnskab, og at der pågår en løbende dialog.

Afd. IV godkendte deres årsregnskab 2008, og man kan ikke læse nogen bemærkninger i referat

I brev af 7. august 2009 har det kommunale tilsyn over for boligforeningen tilkendegivet således omkring årsregnskabet

”Det er oplyst, at afd. V og VI ikke har godkendt deres regnskaber. Boligforeningen forventer dog, at dette sker på efterårets afdelingsmøder. Tilsynet har modtaget en henvendelse fra afd. VI, der ikke indikerer, at en godkendelse af afdelingsregnskabet er nært forestående. Det fremgår af alemenboliglovens §42, at boligorganisationen indbringer sådanne tvistigheder for det kommunale tilsyn, som træffer den endelige administrative afgørelse. Boligforeningens kommentarer imødeses”.

Det fremgår af brev fra boligforeningen, at der bliver holdt et møde om årsregnskabet.
Tilsynet oplyser herom:
”Der ikke udarbejdet mødereferat. Mødet var på deres (BB) foranledning. De (BB) ønskede yderligere konkretiseringer, således de kunne svare fyldestgørende på Tilsynets brev… ”

Der er med andre ord ikke drøftet noget, udover hvad der fremgår af ovennævnte, og hverken boligforening eller foreningsbestyrelse har besvaret spørgsmål omkring afdelingers manglende godkendelse af årsregnskab.

Indstilling vedrørende tabsdækning

Ifølge foreningsbestyrelsens referater, kan man ikke se, hvad de forlangte revisionsrapporter kan fortælle. Man er åbenbart kommet frem til, at de berørte afdelinger skal have en eller anden form for tabsdækning.

På et møde i foreningsbestyrelsen vedtager man med 2 stemmer (resten af bestyrelsen er inhabil – bor i de berørte afdelinger), at de 3 afdelinger skal have en tabsdækning, Det fremgår ikke klart, hvordan man er kommet frem til tallene, og en udenforstående har svært ved at se, hvorfor og hvordan man er kommet frem til en sådan løsning og kompensation.

Afdelingsbestyrelsen i afd. V og VI henvender sig til Det kommunale Tilsyn om varmesagen

Tilsynet skriver, at de har modtaget en mail dateret 3. august fra Edvin Juhl afd. VI og et brev fra Henning Thomsen i afd. V, hvor de klager over boligforeningens fremgangsmåde. Som svar på dette afgøres det:

”I afd. IV, V og VI er der sket en fejl i afregningen af varmeudgiften, der hidrører forbrugsårene 2006/07. Der er i perioden opkrævet et utilstrækkeligt beløb i à conto.
Udgiften er herefter medtaget i afdelingernes regnskab 2008, fordi muligheden for at kræve efterbetaling i forhold til lejerne (forbrugerne) må antages at være fortabt efter reglerne i almenlejeloven.
Det er ubestridt, at fejlen er begået af administrationen i boligforeningen. Det fremgår endvidere af §52, stk. 1, 3. punkt i almenlejeloven, at varmeudgiften ikke kan indeholdes i lejen. Derfor kan udgiften heller ikke udgiftsføres i afdelingerne, hvor lejen fastsættes efter et balanceprincip, jf. §77 i driftsbekendtgørelsen. Udgiften skal afholdes af boligforeningens egenkapital og tilbageføres de 3 afdelinger i årsregnskab 2009. Tilsynet har truffet sin afgørelse i medfør af almenboliglovens §42”.

Tilsynet sender deres afgørelse til Brabrand Boligforening i brev dateret 7. december 2009, men orienterer ikke de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har fremsendt klagen, og det gør Brabrand Boligforening heller ikke.

Man undrer sig over, at der endnu ikke er kommet en afslutning på denne sag.

Hvorfor har boligforeningen endnu ikke besvaret Tilsynets brev fra 7/8-09 omkring de punkter, der vedrører afd. IV, V og VI, og hvorfor er afdelingsbestyrelserne i de berørte afdelinger ikke blevet underrettet om Tilsynets afgørelse?

Man går ud fra, at de påførte varmeudgifter tilbageføres de 3 afdelinger i årsregnskab 2009 jvf. Tilsynets afgørelse.

Brabrand Boligforening har ingen kommentarer til denne artikel.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-03 April side 4
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data