Afd. 2: Nyt ordensreglement vedtaget

Afdeling 2 – Søvangen

Stor talelyst på afdelingsmødet i Søvangen

Formand Erik Bløcher aflagde afdelingsbestyrelsens beretning, og han kom undervejs vidt om­kring. Gårdmændenes arbejde med oprydning er i mange tilfælde et ekstraarbejde, og det fremgik af fotos, at der ofte må ryddes op efter beboere, når f.eks. kun den nærmeste skraldespand var fyldt, mens andre skraldespande ved siden af, men altså længere væk, kunne stå tomme. Dette er et eksemp­el på ekstraarbejde, som gårdmændene må lave, og en adfærdsafhæng­ig udgift, som vi kan spare.

Driftsamarbejde og renovering

Fra administrationen havde der væ­ret fremsat forslag om driftsamar­bjede, hvor gårdmænd og varmemestre skiftevis arbejder i andre afdelinger. Vi har i Søvangen sagt nej tak til en sådan model, da vi mener, afdelingen er bedst tjent med fast tilknyttede funktionærer.

Vi havde også fået istandsat et møde med Dansk Bygningsarv, som vi forventede kunne få betydning ved re­novering, men desværre blev mødet aflyst. Vi diskuterer lige nu mulighederne, og nyt om renoveringen kan forventes senere i år.

Spar på energien

Vaskeriets drift følger bestyrelsen stadig opmærksomt. Energiforbrug kan være en kilde til besparelse, og således er også den udvendige belysning justeret til et mere hensigtsmæssigt behov. Vi kan fortsat diskutere vores energiforbrug.

Udlejning

Der har tilsyneladende været ventelisteproblemer ved udlejning af huse, men det skyldes, at kommunen efter loven råder over 25% af lejemålene og indsætter lejere fra egen liste, således også for husene i Søvangen. Kommunen råder altså over hver fjerde ledige bolig i alment byggeri, noget der er politisk bestemt i lovgivningen.

Beboerhusets opvaskemaskine

En mystisk sag fra beboerhuset, hvor en opvaskemaskine er forsvundet uden synlige tegn på indbrud, blev omtalt. En ny maskine blev straks indkøbt for at klare fremtidige opvaske i beboerhuset. Den forsvundne op­vaskemaskine efterlyses stadig.

Støj fra beboerhus og udlejningslo­kalet på Louisevej 18 har også givet mange klager fra naboer, og be­styrelsen har så besluttet at beboer­lokalet fremover kun kan udlejes i eftermiddagstimer og altså ikke til aftenarrangementer. Hermed forventer bestyrelsen, at der vil blive mindre støjplage for dem, som bor omkring Louisevej 18.

Nye legepladser

Vi har fået fornyet vores legepladsudstyr, og det kan også bruges af voksne, der vil prøve en tur. Trailerparkeringspladsen skal vi have gjort noget ved; store trailere og campingvogne ønsker vi ikke på pladsen, lige­som vi gerne vil have lavet en grøn levende indhegning omkring pladsen.

Orientering om arbejdet i foreningsbestyrelsen

Jesper Pedersen fra Foreningsbestyrelsen omtalte et ambitiøst forslag fra kommunens rådmand om at bygge 500 nye almene boliger om året de følgende år. Han omtalte den kommende letbane, der dog er forsinket. I en senere fase tre forventes letbanen at komme til Brabrand.

Foreningen havde et millionunderskud i 2013, mens regnskabet for 2014 er forbedret med et overskud.

Der er gennemført ændringer i form af opdeling af organisationen, og der er gode takter i arbejdet. Det undersøges stadig, om en interesseret køber kan få opfyldt sine forventninger til et jordkøb ved Ringvejen. Jesper mener, at foreningen forventer et trecifret millionbeløb for jorden.

Havnehusene har vist sig at være populære.

Indtil videre er der ikke noget konkret om renoveringen i Søvangen.

Afdelingens budget og regnskab

Blev fremlagt af Susanne Vitting, som gennemgik de mange udgiftsposter og herunder også omtalte dispositionsfonden, som også giver penge tilbage ved huslejetab. En lejestigning på 3,9 % var nødvendig. Budgettet blev godkendt.

Der opstod en debat om Landsbyggefonden som oprindelig kun havde et formål, som navnet siger: At bygge almene boliger, men som nu af folketingspolitikerne er blevet malket til mange andre formål. Ordningen blev også betegnet som en ekstraskat til lejere i almene boliger, fordi pengene nu anvendes til mange andre offentlige opgaver.

Der blev klaget over, at almene boliger ikke har nogen friværdi, idet afbetalte lån fortsat skal betales til Landsbyggefonden, mens private ejere ikke har denne byrde, og opnår friværdi i deres ejendom, når lånet er væk.

Årsregnskabet havde et positivt resultat, og det blev også godkendt.

Nyt ordensreglement

Efter en del år med det tidligere ordensreglement, blev et nyt vedtaget, dog uden omtale af udestuer. Til gængæld er den hidtidige praksis opretholdt, hvorved udestuer, skure og lignende, som lejeren uden tilladelse har opsat, skal fjernes ved fraflytning.

Flyvning med droner er observeret i foreningens område. Det er ikke tilladt i lovgivningen, og politiet kan udstede bøde ved overtrædelse. Der kan ske ulykker med materiel- og personskade til følge.

Grilning på altaner blev også berørt. Det er forbudt på grund af brandfare. Erstatningsgrillsteder opsat i det fælles plæneareal blev foreslået. Problemer med ulovlig handel af stoffer blev også omtalt; et problem der længe har eksisteret i afdelingen.

At vi skal have ordensreglement, blev forklaret med, at vi ellers har svært ved at vise hinanden hensyn. Et godt miljø i boligområdet får vi, når vi lærer dette.
Hunde og kat kom til debat. Det nye reglement sætter 21 dage årligt som maksimum for hunde og katte på besøg. Det ny ordensreglement blev godkendt.

Den nye og genvalgte bestyrelse: Fra venstre Vagn Holmelund, Hartvig Vendelbo, suppleant Lena Lundager Hansen, Christina Kraul, Bente Heilmann, Ole Vad Odgaard, Erik Bløcher og Laurits Bloch.

Den nye og genvalgte bestyrelse: Fra venstre Vagn Holmelund, Hartvig Vendelbo, suppleant Lena Lundager Hansen, Christina Kraul, Bente Heilmann, Ole Vad Odgaard, Erik Bløcher og Laurits Bloch.

Valg

Til bestyrelsen blev Vagn Holmelund og Ole Vad Odgaard genvalgt, Laurits Bloch blev nyvalgt, og som suppleant blev Lena Lundager Hansen valgt. Til FAS blev Margit Nørhave valgt.

Der var megen talelyst på årets afdelingsmøde i Søvangen, og dirigenten måtte gentagne gange bede om ro, så personen, der havde ordet, kunne høres. At der også var problemer med et nyindkøbt lydanlæg, gjorde ikke sagen nemmere.

Der var ros til formanden for billedledsagelse til beretningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2015-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2015-08 Oktober side 18-19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2015-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data